fbpx

Nkag Evie.

Tuaj sim tsav tau!
Nkag Evie $1 ces tau $25 Drive Credit tsav

Muaj nqi $50.  Pub tau rau cov neeg tshiab nkag yuav xwb.  Tsuas kam tau raws sij hawm pub.

Join for $1 & get $25 Drive Credit

Promo: JOINEVIE

$50 Value. Offer valid for new applications only. Hurry! Offer valid for a limited time. 

Ntsib Evie: hloov muaj zog tshiab tau, hom tsheb sib koom siv uas siv hluav taws xob tsim tawm los rau nroog ntxaib Twin Cities.  Tsav tsheb thaum mus siv sij hawm feeb, xoob moo, thiab vas thib. 

Evie them nuj nqi raws li no:

Sam hluav taws xob

Plug-02-256

Them nqi sam pub tib si. Mus sam puv rau ntawm chaw sam xim ntsuab EV Spot Charging thiab tseem tau $4 Drive Credit tsav pub, los sis thaum siv tag tshuav li 25% hluav taws xob nyob hauv zej zog vaj tse Home Area lawm xwb, peb mam li tuaj sam kom puv.

Chaw cauj tsheb

Parking-Sign-256

Them nqi cuaj tsheb pub tib si.  Tsav tag los cauj rau ntawm ntug kev tsheb caw them meters hauv nroog Saint Paul thiab Minneapolis, zej zog tsev muaj permit cauj, thiab Evie tseem muaj chaw cauj tuam nrog tsis raug them nyiaj li.

Ivsaslas tsheb

Document-Check-256

Ivsaslas muaj pub rau cov twb nkag ua npe member tiav lawm. Tsis tag li ntawd tseem muaj pab them nqi tim ua teeb meem $1000 yog thaum twg ruag tseb sib tsoo, thiab tseem muaj ntau yam kev pab zoo ntxiv!

Muaj cov kev pab plans thiab nqi xaiv.

Tub ntxhais kawm ntawv

Zoo heev rau cov kawm ntawv, qhia ntawv, thiab neeg ua hauj lwm pab tsev kawm ntawv nqib siab
$ 6 Nqi siv yog $6 txhua hli membership
  • Pom zoo rau cov ib leeg siv rau ncig tsev kawm ntawv nqib siab
  • Cov qhia ntawv thiab cov pab tsev kawm ntawv
  • Ntxiv $5 txhua hli rau cov nqag hom PLUS

Ib leeg xwb

Sim tau, Access Plus, thiab Txhua hnub
$ 0-7 Nqi $0 txog $7 Membership Fee
  • Zoo heev rau kev toob kas siv tsheb txhua hnub los yog xav tau tsheb pab ntxiv
  • Ntxiv $5 txhua hli rau cov nqag hom PLUS
  • Tsav 0 txog 200 Miles/txhua zaus/tauj ib hnub

Kev lag luam

Ntau hom options rau pab pawg Whole Team
$ 2-5 Nqi $2-5 Monthly Org Membership Fee
  • Muaj nqi luv kom koj tsav mus txog koj li chaw sib tham raws li koj siab xaiv hom style twg
  • Ntxiv Plus $10 rov sauv tauj ib hli (pauv luv tau los ntawm muaj tsawg leej ua hauj lwm employee)
  • 300 miles muaj pub rau txhua zaus tsav

Yuav pom tau tias muaj rau cov zej zog thoob plaws hauv nroog Saint Paul thiab Minneapolis

CONTACT US

SUBSCRIBE